Regulamin Promocji

Regulamin promocji

 

REGULAMIN PROMOCJI „BILET DO ZOO DLA DZIECKA ZA ZŁOTÓWKĘ”

 

 

 • 1 INFORMACJE OGÓLNE
 1. Organizatorem Promocji jest Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem 0000624225, zwana dalej „Organizatorem”.
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z promocji pod nazwą „Bilet do zoo dla dziecka za złotówkę” i jest dostępny pod adresem www.zoo.lodz.pl. Promocja trwa od 6 listopada 2020 do 31 grudnia 2020.
 • 2 ZASADY PROMOCJI
 1. Uczestnikiem promocji może być każdy klient indywidualny, który zakupi przynajmniej jeden bilet normalny upoważniający do wstępu na teren Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi.
 1. Zakup biletu normalnego uprawnia do zakupu dwóch biletów promocyjnych dla dzieci. Cena jednego biletu promocyjnego wynosi 1 zł.
 1. Bilet promocyjny jest ważny jedynie w dniu zakupu.
 1. Bilet promocyjny upoważnia do wstępu na teren Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi dzieci w wieku do 16 roku życia. Uprawniony pracownik Miejskiego Ogrodu Zoologicznego (kasjer, bileter, pracownik ochrony) może żądać potwierdzenia wieku dzieci, w szczególności poprzez okazanie legitymacji szkolnej.
 1. Bilet promocyjny można zakupić tylko i wyłącznie w kasie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi . Nie można go zakupić w biletomacie ani za pośrednictwem Internetu.
 2. Promocja nie łączy się z innymi Promocjami i Rabatami.
 • 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 1. Niniejszy Regulamin przez cały czas trwania promocji dostępny będzie do wglądu w kasie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi oraz na stronie internetowej www.zoo.lodz.pl.

 

 

Facebook
Instagram