Łódzki Ogród Zoologiczny

Cennik

CENNIK BILETÓW OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 22.03.2021 roku
Rodzaj biletu (22.03–31.10) Bez zniżek Karta Łodzianina  
Bilet normalny 35 zł 28 zł  
Bilet ulgowy 30 zł 24 zł  
Bilet rodzinny (2 dorosłych i 1 dziecko) 85 zł 68 zł  
Bilet rodzinny (2 dorosłych i 2 dzieci) 100 zł 80 zł  
Imienna roczna karta wstępu - normalna 150 zł 150 zł  
Imienna roczna karta wstępu - ulgowa 120 zł 120 zł  
Bilet kolonijny ważny od 26.06 do 31.08.2021 24 zł    
Bilet grupowy -10%    
Wypożyczenie wózka dla dzieci - 10 zł/ bez limitu czasu 10 zł  
       
       
Podstawa prawna: Uchwała nr 20/2021 Zarządu Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o. z dnia 26.05.2021 r.      
 1. 1. Bilety ulgowe przysługują dzieciom, które ukończyły 3. rok życia, młodzieży szkolnej, studentom do 26 roku życia, emerytom i rencistom, osobom niepełnosprawnym o lekkim i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz posiadaczom Miejskiej Karty Seniora 60+.
 2. Do nabycia biletu ulgowego uprawniają: legitymacja szkolna, legitymacja studencka, legitymacja emeryta
  lub rencisty, stosowny dokument o niepełnosprawności lub inwalidztwie oraz Miejska Karta Seniora 60+.
 3. Bezpłatny wstęp przysługuje dzieciom do ukończenia 3. roku życia, osobom niepełnosprawnym do 16 roku życia wraz z opiekunem, osobom niepełnosprawnym o znacznym stopniu niepełnosprawności (na podstawie stosownego dokumentu o niepełnosprawności lub inwalidztwie) wraz z opiekunem, inwalidom wojskowym i wojennym, przewodnikom i pilotom turystycznym wprowadzającym grupę minimum dziesięcioosobową, opiekunom grup szkolnych (jeden bezpłatny bilet na każde rozpoczęte 10 osób w grupie). Warunkiem skorzystania z bezpłatnego wstępu przez osoby wyżej wymienione jest okazanie właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienie (legitymacji osoby niepełnosprawnej, legitymacji inwalidzkiej, itp.). Zarząd Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o. w uzasadnionych sytuacjach może wyrazić zgodę na bezpłatny wstęp lub udzielić zniżki od obowiązujących cen.
 4. Każde kolejne dziecko do 18 roku życia + 20 zł.
 5. Karta Łodzianina oraz Łódzka Karta Dużej Rodziny nie dotyczy imiennej rocznej karty wstępu.
 6. Imienna roczna karta wstępu uprawnia do wejścia na teren Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi
  Sp. z o.o. wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość zwiedzającego.
 7. Bilet kolonijny dotyczy zorganizowanych grup kolonijnych, półkolonijnych i obozów. Bilet kolonijny może zostać zakupiony przez grupy liczące powyżej 10 osób w wieku do 18 lat. Oferta obowiązuje od dnia
  06.2021 r. do dnia 31.08.2021 r.
 8. Przy jednoczesnym zakupie powyżej 10 biletów normalnych i/lub ulgowych obowiązuje zniżka w wysokości 10% obowiązującej ceny biletów.
 9. Przy jednorazowym zakupie powyżej 100 biletów, możliwe jest uzyskanie zniżki od obowiązujących cen. Wysokość rabatów negocjowana jest indywidualnie.
 10. Zniżki i rabaty nie łączą się ze sobą.
CENNIK PRELEKCJI EDUKACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 30.06.2020 roku
Prelekcja edukacyjna 12 zł/os. + koszt biletów wstępu  
Prelekcja edukacyjna wyjazdowa 400 zł  
Prelekcja edukacyjna zdalna 150 zł  
Prelekcja urodzinowa 400 zł  
     
Podstawa prawna: Uchwała nr 18/2021 Zarządu Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o. z dnia 12.05.2021r.    
 1. Prelekcja edukacyjna, maksymalna liczebność grupy 29 osób. Bezpłatna prelekcja edukacyjna przysługuje dzieciom do ukończenia 3 roku życia.

 2. Prelekcje edukacyjne wyjazdowe odbywają się w miesiącach październik- marzec. Maksymalna liczebność grupy 29 osób.

 3. Prelekcje edukacyjna zdalna dostępna na platformie Microsoft Teams. Maksymalna liczebność grupy 29 osób.

 4. Prelekcja urodzinowa obejmuje prelekcję edukacyjną dla grupy dzieci liczącej max. 10 osób. Udział każdej kolejnej osoby to 20 zł. (max. liczebność grupy 20 os.)

 

 


Karta Łodzianina

Zniżka na Kartę Łodzianina naliczana jest tylko i wyłącznie do biletów zakupionych w kasach.

Zniżka jest naliczana tylko do biletów normalnych i ulgowych oraz rodzinnych.

Zniżka nie łączy się z innymi rabatami. 

Rabat zostanie naliczony tylko w przypadku aktywnej usługi Zoo w aplikacji Karty Łodzianina.


PŁATNOŚCI:

 • W kasie biletowej - gotówką i kartami płatniczymi
 • Biletomaty - tylko kartami płatniczymi
 • Płatność  przelewem (dotyczy instytucji publicznych) - w terminie 14 dniowym od dnia wystawienia faktury pod warunkiem dostarczenia do kasy zoo wypełnionego upoważnienia.

 


FAKTURY:

Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o.o. jest obowiązany wystawić fakturę, jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty (Art. 106b ust. 3 Ustawy o VAT), w następujących terminach:

 1. w przypadku gdy nabywcą jest podatnik (przedsiębiorca) - nie później niż 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów
  lub wykonano usługę (Art. 106i ust. 1 Ustawy o VAT),
 2. w przypadku gdy nabywcą jest niepodatnik (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) - nie później niż 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów lub wykonano usługę, pod warunkiem, że zgłoszenie żądania wystawienia faktury nastąpi do końca miesiąca,
  w którym została zawarta transakcja,
 3. w przypadku gdy nabywcą jest niepodatnik (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) - nie później niż 15-go dnia od dnia zgłoszenia żądania, gdy żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, w którym została zawarta transakcja.

Faktury wysyłamy pocztą tradycyjną lub elektroniczną na wskazany w formularzu adres. Formularz dostępny jest w kasie biletowej.

Facebook
Instagram