Łódzki Ogród Zoologiczny

Zajęcia edukacyjne

 • Zadzwoń w godz. 8.00 - 15.00 i wstępnie ustal termin zajęć edukacyjnych, tel. 42 632 75 79  wew. 239
 • Wszelkich zmian rezerwacji dokonujemy wyłącznie drogą mailową.

PRZYDATNE INFORMACJE:

 • Ilość osób w grupie: do 29 osób
 • Wiek uczestników zajęć: powyżej 5 roku życia
 • Czas zajęć: ok. 1, 5 godziny zegarowej
 • Cena za zajęcia:
    Ceny obowiązujące w sezonie wiosenno - letnim (22.03 - 31.10) Ceny obowiązujące w sezonie jesienno - zimowym (01.11 - 21.03)
  Prelekcja edukacyjna z pokazem zwierząt * 12 zł/os. + koszt biletów 12 zł/os. + koszt biletów
  Prelekcja edukacyjna wyjazdowa ** 400 zł 400 zł

  * Maksymalna liczebność grupy to 29 osób. Cena za prelekcję dla grupy poniżej 10 osób wynosi 120,00 zł.

  ** Prelekcje wyjazdowe odbywają się w miesiącach październik - marzec. Maksymalna liczebność grupy 29 osób.

 • Płatność gotówką uiszczana jest w kasie biletowej.
 • Płatność przelewem w terminie 14 dniowym od dnia wystawienia faktury możliwa jest jedynie za dostarczeniem w dniu wizyty do kasy zoo wypełnionego upoważnienia (dla grup zorganizowanych: placówek publicznych, szkół, przedszkoli, itp.)
 • Faktura przesyłana jest listownie lub elektronicznie.
 • Rezygnacja z zajęć: Minimum 14 dni przed ustalonym terminem zajęć (wyłącznie mailowo).

UWAGA:

 • W wyjątkowych sytuacjach, z przyczyn niezależnych od nas, zastrzegamy prawo do odwołania zajęć.
 • Za bezpieczeństwo uczestników zajęć odpowiadają wyłącznie opiekunowie zgłoszonych grup.

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy zajęć edukacyjnych

INSTYTUCJA REZERWUJĄCA ZAJĘCIA

* oznaczono pola obowiązkowe

GRUPA I RODZAJ ZAJĘĆ


Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO).

1.        Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, podane w formularzu zgłoszeniowym przetwarzane są przez Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi  Sp. z o. o. z siedzibą w (94 – 303)  Łodzi  przy ulicy Konstantynowskiej 8/10(dalej: administrator).

2.        Jeśli chcesz skontaktować się z nami wyślij wiadomość na adres mailowy: sekretariat@zoo.lodz.pl
3.        W sprawie swoich danych osobowych możesz też skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych  e-mail: iod@zoo.lodz.pl

4.        Cel przetwarzania danych osobowych: obsługa zajęć edukacyjnych i dopełnienie wymogów prawa w tym zakresie – art. 6 ust. 1 lit. c i f  RODO.

5.        Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zrealizowania zadań związanych z zajęciami edukacyjnymi, a po tym czasie przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń pomiędzy stronami lub obowiązującego prawa. W każdym momencie przetwarzania danych osobowych  Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi  Sp. z o. o. kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.

6.        Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy obsługi klienta, osoby zajmujące się księgowością, edukacją, promocją, zabezpieczeniem informatycznym oraz kadra kierownicza.

7.        Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.        Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

9.        Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
Facebook
Instagram