Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu „Konkurs MISS Marzanna”

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem Konkursu jest Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi (94-303) przy ul. Konstantynowskiej 8/10.
 2. Konkurs rozpocznie się dnia 16.03.2021, w momencie opublikowania postu konkursowego i będzie trwać do 23.03.2021. Wyniki zostaną ogłoszone dnia 25.03.2021.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 4. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie, a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.
 • 2. Przebieg Konkursu
 1. Konkurs odbędzie się na profilu Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi na Facebooku: https://www.facebook.com/zoolodz. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
 2. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art.221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych za wyjątkiem pracowników Organizatora oraz osób związanych z Organizatorem stosunkiem cywilnoprawnym.
 3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które podczas trwania Konkursu posiadać będą konto osobiste na Facebooku.
 4. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane w komentarzu do konkursowego postu opublikowanego na osi czasu profilu Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi https://www.facebook.com/zoolodz
 5. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu własnoręcznej pracy, przedstawiającej marzannę. Praca może być wykonana z materiałów ekologicznych techniką dowolną.  Należy wykonać zdjęcie pracy bądź kilka (maksymalnie 3) i zamieścić je w komentarzu do postu konkursowego. Zdjęcie powinno być czytelne, oddające cały charakter wykonanej pracy. Wysłanie własnoręcznie zrobionego zdjęcia jest jednoznaczne ze zgłoszeniem do Konkursu.
 1. Umieszczone przez uczestników prace konkursowe będą brały udział
  w głosowaniu internautów, odwiedzających https://www.facebook.com/ zoolodz
 2. Każdy internauta odwiedzający https://www.facebook.com/zoolodz, będzie mógł oddać swój głos na najciekawszą pracę , poprzez zaznaczenie „Lubię to”
 3. Na podstawie głosowania internautów zostanie wyłoniony zwycięzca, którego praca konkursowa zdobędzie największą ilość głosów „lajków”.
 4. Uczestnik udziela  Organizatorowi niewyłącznej licencji ( bez ograniczeń czasowych i terytorialnych do utworów w postaci wykonanej pracy  oraz zdjęcia lub zdjęć pracy, bez wynagrodzenia, na wszelkich polach eksploatacji w stosunku do obu utworów,  określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie:
 • utrwalania i zwielokrotniania utworów;
 • wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworów w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 • obrotu oryginałem albo egzemplarzami utworów;
 • wprowadzania utworów do obrotu, użyczenia utworów lub jego egzemplarzy;
 • rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej, w tym publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp.
 1. Zgłoszenie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoba nadsyłająca zdjęcie nie narusza praw autorskich osób trzecich ani innych praw osób trzecich oraz, że prawa autorskie wykonawcy zdjęć oraz fotografowanej pracy do tych utworów nie są ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich. W przypadku naruszenia wszelkie konsekwencje i koszty ponosi zgłaszający.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji za strony Facebook.
 4. Regulamin konkursu opublikowany będzie na stronie internetowej Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi https://www.zoo.lodz.pl/
 • 3. Nagrody
 1. W konkursie zostanie wyłoniony jeden Laureat.
 2. Nagrodą w Konkursie jest przyznanie biletu rodzinnego, o wartości 100 złotych upoważniającego do zwiedzania Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi. Bilet będzie uprawniał Laureata do wizyty w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi wraz z jedną osobą dorosłą i dwójką dzieci. Laureat nie może wymienić biletu na równowartość pieniężną, ani przekazać biletu osobie trzeciej.
 3. Informację o sposobie rozstrzygnięcia Konkursu uczestnicy otrzymają w formie oddzielnego postu na Facebooku, w którym prezentowana będzie praca Laureata.
 4. O sposobie realizacji nagrody uczestnicy zostaną powiadomieni w wiadomości prywatnej na Facebooku za pośrednictwem profilu Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi https://www.facebook.com/zoolodz
 • 4. Postanowienia końcowe
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy powszechnie obowiązujące.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagrody.
 4. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym wyżej terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 5. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs MISS Marzanna”.
 6. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na profilu https://www.facebook.com/zoolodz
 • 5. Przetwarzanie danych osobowych

 

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Organizatorem konkursu i Administratorem danych osobowych jest Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o. o. z siedzibą w (94 – 303) Łodzi  przy ulicy Konstantynowskiej 8/10 (dalej: administrator).
 2. Jeśli chcesz skontaktować się z nami wyślij wiadomość na adres mailowy sekretariat@zoo.lodz.pl.
 3. W sprawie swoich danych osobowych możesz też skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mail: iod@zoo.lodz.pl.
 4. Uczestnikiem (dalej: uczestnik) konkursu lub innego wydarzenia organizowanego przez administratora jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w konkursie lub innym wydarzeniu.
 5. Istnieje możliwość, że przebieg konkursu w tym wizerunek oraz imię i nazwisko osób w nim uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 6. Uczestnik biorąc udział w konkursie wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystywanie, w tym rozpowszechnianie przez administratora jego imienia i nazwiska, wizerunku, utrwalonego
  w trakcie konkursu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych i stronach internetowych administratora oraz podmiotów z nim współpracujących, w zakresie realizacji jego celów, jak również w pochodzących od administratora lub wykonanych na jego zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych i informacyjnych rozpowszechnianych przez administratora w związku z organizacją konkursu lub jego działalnością informacyjną lub promocyjną.
 7. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  w szczególności w związku z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 8. Dane osobowe uczestników w postaci wizerunku, imienia i nazwiska będą zbierane w celu informowania, w mediach oraz publikacjach o działalności administratora, będą przechowywane do momentu odwołania zgody. W każdym momencie przetwarzania danych osobowych Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi  z o. o. kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.
 9. Przewidywane kategorie odbiorców danych: podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych z zachowanie gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywania danych, użytkownicy  profili społecznościowych i stron internetowych administratora oraz podmiotów z nim współpracujących, jak również odbiorcy, pochodzących od administratora lub wykonanych na jego zlecenie, publikacji, prezentacji, materiałów filmowych i informacyjnych rozpowszechnianych przez administratora w związku z organizacją konkursu lub innego wydarzenia lub jego działalnością informacyjną lub promocyjną.
 10. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Dane uczestnika będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, niemniej jednak nie będzie
  to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 12. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani innym podmiotom
  z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
Facebook
Instagram