Łódzki Ogród Zoologiczny

Praktyki studenckie

REGULAMIN PRAKTYK HODOWLANYCH W MIEJSKIM OGRODZIE ZOOLOGICZNYM W ŁODZI SP. Z O.O. (MOZ)

 

  1. W MOZ istnieje możliwość odbywania praktyk hodowlanych dla studentów kierunków przyrodniczych.
  1. Student odbywa praktykę na podstawie umowy/ porozumienia zawartego pomiędzy uczelnią a MOZ. Przed rozpoczęciem praktyki Uczelnia kierująca studenta na praktyki przesyła do MOZ skierowanie na praktyki oraz wzór umowy/ porozumienia do konsultacji prawnej. Osoby przyjęte na praktyki zostaną o tym powiadomione telefonicznie lub mailowo.
  1. MOZ nie zapewnia w ramach praktyk zawodowych wyżywienia, noclegów i odzieży roboczej, nie zwraca też kosztów związanych z dojazdem na praktyki.
  1. Studenci nie otrzymują za odbyte praktyki gratyfikacji finansowej.
  1. Czas trwania praktyk określa Uczelnia w programie studiów. Czas pracy studenta nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy.
  1. Godziny pracy studenta w czasie odbywanych praktyk pokrywają się z godzinami pracy pracowników MOZ. Obecność w pracy jest zaliczana na podstawie wypełnionej listy obecności (portiernia MOZ) oraz wpisów godzin przyjścia/wyjścia w portierni MOZ. Wszystkie nieobecności należy natychmiast zgłaszać (telefonicznie, lub mailowo) opiekunowi praktyk oraz je odpracować w późniejszym terminie. Nieobecności należy usprawiedliwić u opiekuna praktyk w MOZ zwolnieniem lekarskim.

 

W trakcie trwania praktyk student zobowiązany jest do:

- zapoznania się i przestrzegania przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy

- zapoznania się i przestrzegania regulaminu pracy w MOZ

- zapoznania się ze strukturą organizacyjną MOZ

- zachowania dyscypliny (właściwej postawy i kultury osobistej, poprawnego wyglądu i ubioru, punktualności, systematyczności, należytego wykonywania powierzonych zadań)

 

  1. Nieprzestrzeganie przez studenta obowiązujących w MOZ zasad może skutkować negatywną oceną praktyk i powiadomieniem władz Uczelni
  1. Student podczas praktyki zobowiązany jest codziennie wypełniać dzienniczek praktyk, zapisując w nim wszystkie wykonywane czynności oraz ważniejsze spostrzeżenia związane z hodowlą zwierząt, organizacją i wykonaniem pracy w obiekcie oraz notować dane przedstawiane w trakcie prezentacji teoretycznych (np. regulamin pracy, bhp, ochrona tajemnicy zawodowej). Zapisy w dzienniczku powinny być prowadzone starannie i czytelnie. W przedostatnim dniu praktyk należy przedłożyć go opiekunowi praktyk MOZ do zaliczenia.
  1. Student na czas odbywania praktyk musi posiadać aktualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  1. Zakres i rodzaje zadań i obowiązków przewidzianych dla studentów na czas praktyk w MOZ są ustalane indywidualnie w zależności od terminu odbywania praktyk, bieżących potrzeb MOZ oraz wymagań Uczelni.
Facebook
Instagram