Łódzki Ogród Zoologiczny

Ogrody w organizacjach międzynarodowych

Ogrody zoologiczne całego świata, są skupione w wielu organizacjach międzynarodowych i współpracują z instytucjami naukowymi oraz organizacjami pozarządowymi w celu utrzymania w warunkach sztucznych naturalnej zmienności genetycznej. Zapewnienie jej ma kluczowe znaczenie dla podejmowanych prób reintrodukcji i restytucji dzikich zwierząt.

WAZA (World Association of Zoos and Aquariums) - Światowe Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów. Jest ogólnoświatową organizacją, która ujednolica zasady i sposób działania ponad 1000 ogrodów zoologicznych i akwariów, odwiedzanych corocznie przez ponad 600 mln ludzi. Do celów WAZA należy: 1. Promowanie współpracy pomiędzy ogrodami zoologicznymi i akwariami w zakresie ochrony przyrody, zarządzania i hodowli zwierząt; 2. Koordynowanie współpracy pomiędzy narodowymi i regionalnymi organizacjami a wchodzącymi w ich skład instytucjami. 3. Promowanie edukacji ekologicznej, ochrony przyrody i badań naukowych; 4. Pomoc w reprezentowaniu ogrodów zoologicznych i akwariów na forum międzynarodowych organizacji i zgromadzeń; 5. Promowanie współpracy z organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody; 6. Promowanie i stosowanie najwyższych standardów dla dobra zwierząt w zakresie ich utrzymania i hodowli.

EAZA (European Association of Zoos and Aquaria) - Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów. Organizacja koordynuje u swoich członków hodowlę gatunków zagrożonych wymarciem, badania naukowe i prowadzoną edukację ekologiczną. Organizuje kampanie edukacyjne dotyczące ochrony przyrody. Stoi na straży realizacji założeń Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). Obecnie EAZA prowadzi dwa różne poziomy ochrony gatunków: europejskie programy  hodowlane (EEP) i europejskie księgi hodowlane (ESB). W Polsce do EAZA należy 11 największych ogrodów, spełniających normy i wymogi EAZA.

IZE (The International Zoo Educators Association) – Międzynarodowe Stowarzyszenie Dydaktyków Ogrodów Zoologicznych - założona w 1972 roku w celu koordynacji działań dydaktycznych ogrodów zoologicznych.

ISIS - (International Species Information System) – Międzynarodowy System Informacji o Gatunkach, powstał w 1973 roku w USA. Zawiera szczegółowe informacje o zwierzętach w ogrodach zoologicznych. Obecnie członkami ISIS jest ponad 650 instytucji w 70 krajach.

IUCN (The International Union for Conservation of Nature) - Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Jej Zasobów. Organizacja specjalistyczna UNESCO, której celem jest opracowanie zasad ochrony i użytkowania ekosystemów. Publikuje międzynarodową Czerwoną Księgę zawierającą listę gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem. Prowadzi działalność edukacyjną, informacyjną, dokumentacyjną. Skupia 83 państwa, 110 agencji rządowych, ponad 800 organizacji pozarządowych, oraz około 10 000 ekspertów i naukowców ze 181 krajów, w tym Polski.

Red List - Czerwona Księga - rejestr  gatunków zagrożonych, wraz z wykazami i kryteriami zagrożenia gatunków sporządzany przez IUCN. Po raz pierwszy ukazała się w 1963 roku. Czerwona Księga określa dla poszczególnych gatunków organizmów następujące kategorie zagrożeń:

EX (ang. extinct) - całkowicie wymarłe, oznaczane znakiem †; istnieje całkowita pewność, że ostatni osobnik danego gatunku wymarł.

EW 
(ang. extinct in wild) - wymarłe w stanie dzikim - co oznacza, że nie ma gatunków żyjących na wolności, a pojedyncze okazy lub populacje prawdopodobnie żyją jeszcze w hodowlach lub ogrodach zoologicznych.

CR 
(ang. critically endangered) - krytycznie zagrożone wymarciem w stanie dzikim; należą tu gatunki żyjące na wolności najbardziej zagrożone wyginięciem.

EN 
(ang. endangered) - zagrożone wyginięciem - dla gatunków z tej kategorii przypisuje się bardzo wysokie ryzyko wymarcia w stanie dzikim w niedalekiej przyszłości.

VU 
(ang. vulnerable) - narażone na wyginięcie - gatunki, którym przypisuje się wysokie ryzyko wymarcia w stanie dzikim, które mogą wymrzeć stosunkowo w niedalekiej przyszłości, choć nie tak szybko jak zagrożone.

NT 
(ang. near threatened) - bliski zagrożenia wymarciem, gatunek, który obecnie nie może być jeszcze zaliczony do kategorii wyższego ryzyka, ale przewiduje się, że może to nastąpić niebawem.

LC 
(ang. least concern) - najniższego ryzyka, najmniejszej uwagi; gatunek powszechnie występujące w stanie dzikim .

DD 
(ang. data deficient) - tą kategorią oznacza się gatunki, których stopień zagrożenia nie został jeszcze określony ze względu na niedokończone badania lub brak jest danych, aby móc określić ryzyko wymarcia.

 NE 
(ang. not evaluated) - gatunek nie został jeszcze przypisany do żadnej kategorii ryzyka według kryteriów IUCN.

WWF (World Wide Fund for Nature) - Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody. Organizacja pozarządowa i ekologiczna o charakterze międzynarodowym powstała w 1961 roku w Szwajcarii. Misją WWF jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego Ziemi i stworzenie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą.

Facebook
Instagram